10 ข้อดีของการใช้บริการบริษัท Outsource

Pinnacle X_10 ข้อดีของการใช้บริการบริษัท Outsource_Payroll Outsourcing Thailand

Outsource คืออะไร หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจชัดเจน แต่ก็คงมีคุ้นๆ หูกันมาบ้าง แล้วเคยสงสัยกันบ้างไหมว่า บริษัท Outsource เค้าทำงานกันอย่างไร เอ้าท์ซอร์สมีประโยชน์อย่างไร เราจะมาสรุปเป็นข้อๆ ให้ได้อ่านกันดังนี้นะคะ

 

เอ้าท์ซอร์ส (Outsource) คืออะไร

Outsource (เอ้าท์ซอร์ส) คือการโอนถ่ายงานในกระบวนการทำงานบางส่วน หรือทั้งหมด ให้หน่วยงานภายนอก หรือ บริษัท Outsource ทำแทน ซึ่งบริษัท Outsource นี้จะเชี่ยวชาญและชำนาญเฉพาะด้านในงานต่างๆ กันไป การเอ้าท์ซอร์สสามารถทำได้ในหลายส่วนงาน เช่น การตลาด (Marketing), เทคโนโลยี (IT) และ ฝ่ายบุคคล (Human Resources) แต่ที่เป็นที่นิยมและรู้จักกันโดยทั่วไปในบ้านเราก็คือ การจ้างทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing) หรือ จ้างแบบฝากหัว (Staff Outsourcing หรือ Professional Employer Organization) และอื่นๆ อีกมากมาย ที่เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศโดยเฉพาะในฝั่งอเมริกาและยุโรป เอเซียเราก็กำลังเริ่มๆ มาแรง โดยเฉพาะในช่วงสองสามปีหลังมานี่ ไหนๆ ก็ไหนๆ จะยกตัวอย่างประโยชน์ที่ได้จากการเอ้าท์ซอร์สให้ได้อ่านกันนะคะ จริงๆ มีเยอะ แต่เอาไปสิบข้อก่อนตามนี้

 

1. ช่วยลดต้นทุนการบริหารธุรกิจ

ในการจ้างพนักงานนอกเหนือจากเงินเดือนแล้วยังมีต้นทุนแฝงที่บางทีเราๆ ก็นึกไม่ถึง เช่น สวัสดิการต่างๆ การขึ้นเงินเดือนประจำปี โบนัส และอื่นๆ อีกทั้งในระยะยาวยังมีภาระผูกพันของนายจ้างตามกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย สำหรับการจ้างพนักงานเอ้าท์ซอร์ส นายจ้างสามารถกำหนดงบประมาณได้ตายตัว รวมถึงลดความเสี่ยงด้านกฎหมายแรงงาน เพราะการจ้างในลักษณะเอ้าท์ซอร์สนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลา และความรับผิดชอบต่อลูกจ้างจะตกไปอยู่กับบริษัท Outsource แทน

 

2. ปรับขนาดองค์กรได้รวดเร็วตามต้องการ

องค์กรที่มีขนาดใหญ่เวลาต้องการลดจำนวนพนักงานจำนวนมากต้องใช้ทั้งเงินและบุคลากรทั้งฝ่าย HR และฝ่ายกฎหมาย และต้องเสี่ยงกับการมีเรื่องฟ้องร้องหรือมีข้อพิพาทหากลูกจ้างไม่พอใจกับการเลิกจ้าง แต่ถ้าใช้บริการ บริษัท Outsource องค์กรคุณก็จะไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องเหล่านี้เลย เพราะทางบริษัท Outsource จะเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายแรงงานกำหนด ไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดพนักงานก็ทำได้ทุกเมื่อ

 

3. ลดความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ

ลดความเสี่ยงเรื่องความไม่ต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ คุณไม่ต้องกลัวเลยว่าธุรกิจจะหยุดชะงักกลางคันด้วยเหตุที่ไม่มีพนักงานมาทำงานหรือพนักงานลาออก เพราะบริษัท Outsource จะจัดหาพนักงานใหม่มาให้แทนทันทีภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา

 

4. การสรรหาบุคลากรก็ทำได้ง่ายขึ้น

อย่างที่เกริ่นมาข้างต้นว่าบริษัท Outsource เป็นบริษัทที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล อยากจะได้พนักงานเมื่อไหร่ก็ติดต่อบริษัท Outsource เพราะมีผู้มีคุณสมบัติพร้อมปฏิบัติงานอย่างพร้อมสรรพ จึงช่วยลดอัตราการขาดแคลนบุคลากรและเพิ่มอัตราการเข้าถึงผู้ที่มีคุณสมบัติตามต้องการให้กับองค์กรได้

 

5. ลดงานด้านธุรการ

แทนที่จะมาเสียเวลากับงานธุรการ หรือ งาน Admin องค์กรเอาเวลามุ่งเน้นไปบริหารและพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดรายได้และให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น รวมถึงจัดสรรเวลาและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแทนต่อองค์กรดีกว่าไหม  ปล่อยให้เป็นหน้าที่ บริษัท Outsource ที่มีความชำนาญงานด้านธุรการจริงๆ ช่วยทำงานแทน โดยเฉพาะการจัดทำเงินเดือน ที่ส่วนใหญ่ในต่างประเทศมีการเอ้าท์ซอร์สกันมากที่สุด เพราะเป็นงานที่ต้องทำซ้ำๆ ทุกเดือน ไม่ใช่เพราะงานนี้ไม่สำคัญ แต่เพราะสำคัญจึงต้องให้องค์กรที่ชำนาญเฉพาะด้านเป็นผู้จัดการให้

 

6. เพิ่มศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร

การเอ้าท์ซอร์ส HR หรือ Recruitment สามารถสรรหาบุคลากรที่เป็นผู้ชำนาญเฉพาะด้านมาทำงานให้องค์กรต่างๆ ได้ ซึ่งการมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้านนี้  องค์กรจะสามารถเรียนรู้การทำงานที่ยากและซับซ้อนจากการส่งต่อความรู้ความชำนาญของพนักงาน Outsource หรือ บริษัท Outsource นั้นๆ ได้ ยังผลให้พนักงานองค์กรได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพและปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอีกทาง

 

7. ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่โดนค่าปรับ

ประเทศไทยมีทั้งกฎหมายและข้อบังคับจากทางหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจ้างลูกจ้างมากมาย ทั้งกรมแรงงาน สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร และอื่นๆ ข้อดีของการใช้บริการบริษัท Outsource อีกข้อที่เห็นได้ชัดก็คือ บริษัท Outsource จะช่วยควบคุมการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจตามข้อกำหนดนโยบายขององค์กรและข้อบังคับตามกฎหมาย อย่างเช่น การขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างเวลามีพนักงานเข้า-ออก หักเงินสมทบผู้ประกันตนและภาษี ณ ที่จ่ายเงินได้บุคคลธรรมดาและออก ภ.ง.ด.1 นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้สรรพากร และนำส่งเงินสมทบผู้ประกันตนเข้ากองทุนประกันสังคม และอื่น ๆ อีกมากมายแทนทั้งหมด

 

8. ขยายธุรกิจได้อย่างไร้ขีดจำกัด

การใช้บริการบริษัท Outsource ภายในประเทศหรือต่างประเทศช่วยให้องค์กรสามารถขยายฐานธุรกิจไปสู่สากลได้โดยที่องค์กรไม่ต้องไปลงทุนจัดตั้งบริษัทและสรรหาบุคลากรเพื่อไปสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจเองไม่ว่าจะเป็นที่ไหนบนโลกนี้  องค์กรคุณสามารถ Outsource งานอย่างเช่น งานขาย งานการตลาด หรืองานขนส่ง ไปให้บริษัท Outsource ได้ทั้งหมด การใช้บริษัท Outsource ทำให้ทุกอย่างปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว ซึ่งก็สอดคล้องไปตามการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างหมุนเร็วและสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ที่เรียกว่า Agile Business Management

 

9. เข้าถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ตกเทรนด์

ถ้าองค์กรจัดตั้งแผนก IT ก็ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ แล้วก็ต้องคอยเปลี่ยนเพื่อให้ทันสมัยรองรับกับนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีงบจำกัด จะลงทุนอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดี แต่ถ้าใช้บริการบริษัท IT Outsource ปัญหาเรื่องการลงทุนและเข้าถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เป็นเรื่องง่ายและประหยัด แถมได้ทำงานกับคนที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ที่จริงๆ แล้วค่าตัวแพงเหมือนที่บริษัทใหญ่ๆ เค้าจ้างกัน ในราคาที่เอื้อมถึง

 

10. องค์กรต่างชาติที่อยากขยายธุรกิจหรือองค์กรขนาดเล็กจะได้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างสวัสดิการสำหรับพนักงานของบริษัท

บริษัท Outsource สามารถช่วยองค์กรในเรื่องการปรับโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการสำหรับพนักงานให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในประเทศ เพื่อสร้างความรู้สึกผูกพันของพนักงานและลดอัตราการลาออกจากองค์กรอย่างยั่งยืนได้  และโดยหลักการ การเอ้าท์ซอสคือการใช้ shared service concept ที่ทางบริษัท Outsource มักจะมีสวัสดิการดีๆ ในราคาที่ถูกกว่าลูกค้าไปซื้อเอง เนื่องจากบริษัท Outsource จะดูแลลูกค้าหลายองค์กร ซึ่งต้องจัดหาสวัสดิการต่างๆ อยู่แล้ว เป็นจำนวนมาก จึงสามารถได้ราคาถูกกว่าราคาตลาดเสมอ ตัวอย่างเช่น เบี้ยประกันภาคสมัครใจต่างๆ การจัดตั้งกองทุนต่างๆ ที่องค์กรต้องการให้กับพนักงานนอกเหนือจากสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

 

จริงๆ แล้วการใช้บริการบริษัท Outsource ยังมีประโยชน์อีกมากมายหลายๆ ด้าน แต่ถ้าจะกล่าวกันให้หมด ณ ที่นี้คงกินพื้นที่หลายกิโลเมตรอยู่ เราขอสรุปสั้นๆ ตามนี้ก่อนนะค่ะ เอาไว้จะมาเล่าให้ฟังใหม่ แต่ถ้าใครอ่านจบแล้วคิดว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Outsource ว่าจะสามารถช่วยงานของท่านในปัจจุบันนี้ได้อย่างไรบ้าง สามารถติดต่อพูดคุยกับทีมงาน พินนาเคิ้ลเอ็กซ์เอ้าท์ซอร์สซิง ได้ตลอดเวลา เรามีทีมและผู้บริหารที่คร่ำหวอดในหลากหลายธุรกิจและมีประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปี ที่พร้อมและยินดีให้คำปรึกษาด้านบริการการจัดจ้างพนักงาน  การรับทำเงินเดือนแบบครบวงจร และรับเป็นที่ปรึกษาด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล แก่ทุกองค์กรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ลองโทรมาปรึกษาก่อนได้ฟรีคะ! ว่าเราจะช่วยให้องค์กรคุณทำงานง่ายขึ้นได้อย่างไร ต้นทุนธุรกิจจะลดลงเท่าไหร่ กำไรจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ และที่สำคัญพนักงานจะมีความสุขมากขึ้นแค่ไหนเพราะได้ทำงานที่เค้ารักและเป็นหัวใจหลักของธุรกิจจริงๆ ไม่ใช่หมดเวลาไปกับงานธุรการอย่างทุกวันนี้  คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเราคะ

 

English version is available here – Top 10 Reasons to Outsource

Credit picture from Freepik

Pinnacle X_Payroll Outsourcing Thailand

Article

Outsourcingบริษัท outsourceเอ้าซอส

5 Comments

  • อ่านเพลินเหมือนเดิมคะ ได้ความรู้ ต้อง save ไว้แชร์ต่อคะ

    • ลองคุยกันดูก่อนได้นะคะว่าทางเราจะสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้าง อีเมลล์มาหาเราได้ที่ info@pxoutsourcing.com
      หรือหากสะดวกให้เบอร์ติดต่อกลับ เราจะรีบโทรไปคุยค่ะ ขอบคุณนะคะ

  • Terrific work! This is the type of info that should be shared around the internet. Shame on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and visit my website . Thanks =)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *