ลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 รอบ 2 เหลือ 2 % #SSO #COVID19

SSO PXO_Covid2

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ครม.มีมติเห็นชอบให้ประกันสังคมเยียวยานายจ้าง ผู้ประกันตนต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ผ่านวิกฤติเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ในเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2563 ลดเงินสมทบมาตรา 33 ทั้งนายจ้างและลูกจ้างเหลือร้อยละ 2 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ส่งเพียง 96 บาท ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ครั้งแรกคือช่วงเดือน มีนาคม – พฤษาคม ลูกจ้างร้อยละ 1 นายจ้างร้อยละ 4

Social Security Fund rates cut to 2%

The cabinet has approved cuts to contributions to the Social Security Fund to 2% from 5% from this month to November. The contribution cuts are the second round announced this year. In March, the cabinet approved cuts to 1% for employees and 4% for employers during March-May.  

อ้างอิง: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง , ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Social Security Fund Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *