#SSO ลดเงินสมทบฝ่ายผู้ประกันตนมาตรา 33 ก.พ.- มี.ค.64 เหลือ 0.5%


26 ม.ค. 64 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์- มีนาคม พ.ศ. 2021 โดยลดอัตราเงินสมทบฝ่ายผู้ประกันตนมาตรา 33 เหลือ 0.5% ของค่าจ้างผู้ประกันตน จากเดิม 3% ของค่าจ้างผู้ประกันตน

สำหรับฝ่ายนายจ้างให้คงอัตราเดิมโดยส่งเงินสมทบ 3% ของค่าจ้างผู้ประกันตน รัฐบาลส่งเงินสมทบอัตราเดิมร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตน รอประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษาอีกครั้งหนึ่ง

ที่มา: Thaipost

Social Security Fund Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *