#SSO ประกันสังคม ปรับลดอัตราเงินสมทบกองเหลือ 2.5% มิ.ย.-ส.ค. 2564


วันนี้ (18 พ.ค. 2564) คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามให้ลดจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจากเดิม 5% ให้เหลือ 2.5% เป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยให้ลดอัตราเงินสมทบ”นายจ้าง”และ”ผู้ประกันตน”มาตรา 33 จากเดิมฝ่ายละร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 ของค่าจ้าง “ผู้ประกันตน” และ”ผู้ประกันตน”มาตรา 39 เหลืออัตราเดือนละ 216 บาท เป็นเวลา 3 เดือนในงวดเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564

อ่านกฎกระทรวงฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ที่มา: Facebook สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Social Security Fund Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *