สรุปประกันสังคมปี 2564 #SSO

PXO_SSO_Sep21

ในปีนี้มีการประกาศปรับลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 หลายครั้งด้วยกัน มีรายการสรุปดังต่อไปนี้

มกราคม

มาตรา 33 
นายจ้าง 3% สูงสุด 450 บาท
ลูกจ้าง 3% สูงสุด 450 บาท
มาตรา 39 สูงสุด 278 บาท


กุมภาพันธ์ – มีนาคม

มาตรา 33 
นายจ้าง 3% สูงสุด 450 บาท
ลูกจ้าง 0.5% สูงสุด 75 บาท
มาตรา 39 สูงสุด 38 บาท


มิถุนายน – สิงหาคม

มาตรา 33 
นายจ้าง 2.5% สูงสุด 375 บาท
ลูกจ้าง 2.5% สูงสุด 375 บาท
มาตรา 39 สูงสุด 216 บาท


มิถุนายน – สิงหาคม

มาตรา 33 
นายจ้าง 2.5% สูงสุด 375 บาท
ลูกจ้าง 2.5% สูงสุด 375 บาท
มาตรา 39 สูงสุด 216 บาท

กันยายน – พฤศจิกายน NEW!!

มาตรา 33 
นายจ้าง 2.5% สูงสุด 375 บาท
ลูกจ้าง 2.5% สูงสุด 375 บาท
มาตรา 39 สูงสุด 235 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564

Social Security Fund Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *