ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 เหลือ 3% มกราคม – มีนาคม 2564 #SSO #COVID19

Pinnacle X_SSO 01-02_2021

กฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2563” ปรับลดเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เหลือร้อยละ 3 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ลดลงเหลือ 278 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2564)

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สายด่วนประกันสังคม 1506

Source: ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2563/A/107/T_0009.PDF

Social Security Fund Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *