สรรพากรขยายเวลายื่นชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91 เป็น มิถุนายน 2563


เมื่อวานนี้ (4 ก.พ. 2563) คณะรัฐมนตรีมีมติ “เห็นชอบ” มาตรการการเงินการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ปี 2563 มีข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรง คือ ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 จากเดิมที่ต้องยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมของปี 2563 ให้ขยายกำหนดเวลาออกไปเป็นภายในเดือน **มิถุนายน 2563**

ที่มา: https://www.prachachat.net/finance/news-417676

ขอบคุณภาพประกอบ: กรมสรรพากร

Income TaxUncategorisedUpdates

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *