Blog

Pinnacle X_10 ข้อดีของการใช้บริการบริษัท Outsource_Payroll Outsourcing Thailand

10 ข้อดีของการใช้บริการบริษัท Outsource

Outsource คืออะไร หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจชัดเจน แต่ก็คงมีคุ้นๆ หูกันมาบ้าง แล้วเคยสงสัยกันบ้างไหมว่า บริษัท Outsource เค้าทำงานกันอย่างไร เอ้าท์ซอร์สมีประโยชน์อย่างไร เราจะมาสรุปเป็นข้อๆ ให้ได้อ่านกันดังนี้นะคะ   เอ้าท์ซอร์ส (Outsource) คืออะไร Outsource (เอ้าท์ซอร์ส) คือการโอนถ่ายงานในกระบวนการทำงานบางส่วน หรือทั้งหมด ให้หน่วยงานภายนอก หรือ ... Read More
PXO_SSO_การกรอกและยื่นแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง (ประกันสังคม)_Payroll Outsourcing

การกรอกและยื่นแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง (ประกันสังคม สปส.1-01, สปส.1-03)

ต่อจากบทความที่แล้วเรื่อง การขึ้นทะเบียนนายจ้างมีขั้นตอนอย่างไร (ประกันสังคม) วันนี้เราจะมาแนะนำการกรอกแบบฟอร์มและยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างกันนะคะ  แต่ก่อนจะกรอกแบบฟอร์มกันคุณทราบหรือไม่ว่านายจ้างต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนเมื่อใด? เอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ในวันยื่นแบบขึ้นทะเบียน?  และจะต้องไปขึ้นทะเบียนที่ไหน?   นายจ้างต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนฟอร์มขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างเมื่อใด? เมื่อนายจ้างมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป (มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าทำงาน) ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ ... Read More